נוהגים לומר בקשות מן  »קמתי להלל » עד סוף  »אשמח בה » כל שבת ושבת כל החודש. ואחר כך קוראים הסדר של בקשות של שבת כל שבוע ושבוע מימי החודש
Dans les communautés du sud algérien il est d’usage de chanter des bakachot tous les chabatot avant l’office du matin. Celles-ci sont composées d’un début commun auquel est ajouté des bakachot selon un cycle déterminé se terminant par une bakacha qui les clôture.

BAKACHOT LUES TOUTES LES SEMAINES

 
1- BAKACHOT PREMIERE SEMAINE PAR DAVID BALOUKA ZAL

 

2- BAKACHOT DEUXIEME SEMAINE PAR DAVID BALOUKA ZAL

 

3- BAKACHOT TROISIEME SEMAINE PAR DAVID BALOUKA ZAL

 

4- BAKACHOT QUATRIEME SEMAINE PAR DAVID BALOUKA ZAL

 

BAKACHA DE CLOTURE PAR DAVID BALOUKA ZAL

 

 

Adon Olam par SIMON SELLAM Zal

 

Ygdal Elohim haï par SIMON SELLAM Zal